487 công ty môi giới nhân lực Đài Loan xếp loại A năm 2016

Tin XKLĐ – Các bạn đi XKLĐ Đài Loan chắc không lạ gì với các công ty môi giới nhân lực Đài Loan rồi phải không, các công ty này tương đương với nghiệp đoàn của Nhật Bản đều là đơn vị môi giới và quản lý lao động. Mới đây, Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐTBXH đã nhận được Công văn số 335/VPĐB-LĐ ngày 02/11/2017 của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan về việc công bố kết quả đánh giá xếp loại các Công ty môi giới nhân lực Đài Loan năm 2016. Theo đó có 487 công ty môi giới nhân lực Đài Loan xếp loại A, 772 đơn vị xếp loại B và 74 đơn vị xếp loại C.

487 công ty môi giới nhân lực Đài Loan xếp loại A năm 2016
487 công ty môi giới nhân lực Đài Loan xếp loại A năm 2016

Theo Công văn số 335/VPĐB-LĐ, có 487 công ty môi giới nhân lực Đài Loan xếp loại A, 772 công ty xếp loại B và 74 công ty xếp loại C. Nói thêm về loại A, B, C, loại A là loại đánh giá tốt, xuất sắc, loại B là Khá và loại C là chưa đạt. Như vậy, nếu chọn công ty môi giới các bạn nên chọn các đơn vị đạt loại A hoặc B trong danh sách còn loại C thì thôi nhé.

Sau đây là 487 công ty môi giới nhân lực Đài Loan xếp loại A năm 2016 cho các bạn tham khảo:

STTTên Công tyTổng  điểm đánh giáXếp loại
1證豐企業管理顧問有限公司94.27A
2實踐家有限公司97.68A
3東南亞人力資源管理顧問有限公司92.01A
4品翔國際股份有限公司96.04A
5普威達企業有限公司95.72A
6金格蘭企管顧問有限公司93.96A
7統安人力資源管理顧問股份有限公司95.04A
8一申國際股份有限公司94.85A
9仲泰祥國際開發有限公司92.81A
10萬國人力仲介股份有限公司96.8A
11永續企業開發顧問有限公司94.46A
12海外人力資源管理顧問有限公司92.24A
13亞太人力資源管理顧問有限公司92.57A
14宏保股份有限公司91.13A
15立信人力仲介股份有限公司90.24A
16台灣利來人才仲介有限公司92.78A
17聯九國際開發股份有限公司91.45A
18守信外勞仲介有限公司96.54A
19閔能人力資源管理顧問有限公司91.1A
20中華人力資源管理顧問有限公司99.44A
21好友人力資源管理顧問股份有限公司96.43A
22宇康人才仲介有限公司90.68A
23力通國際開發股份有限公司95.19A
24太平外勞仲介有限公司90.82A
25輔仁企管股份有限公司96.33A
26好幫手人力資源管理顧問有限公司95.68A
27創新人力仲介有限公司92.92A
28人合國際開發有限公司91.56A
29裕華人才仲介股份有限公司90.01A
30雙勤國際人力仲介事業有限公司95.04A
31富全人才仲介有限公司96.48A
32聯美國際人才仲介股份有限公司95.26A
33全事通人力仲介有限公司92.85A
34安汶貿易有限公司93.11A
35寶勤人力資源顧問有限公司95.04A
36大智國際人力仲介有限公司93.17A
37萬通人力資源顧問股份有限公司94.91A
38才庫人力資源顧問股份有限公司96.48A
39協展人力仲介股份有限公司94.85A
40喬頂國際有限公司95.89A
41永有國際有限公司96.03A
42巍益國際股份有限公司91.88A
43海聖人力仲介股份有限公司93.77A
44優泰人力資源管理顧問有限公司93.98A
45聚材企管顧問有限公司94.61A
46成大人力資源管理顧問有限公司96.08A
47好力國際股份有限公司95.9A
48申泰國際資訊股份有限公司94.19A
49田嘉企業股份有限公司93.06A
50飛力士人力資源管理顧問股份有限公司91.75A
51飛國企業有限公司90.9A
52孜亞人力仲介有限公司91.52A
53勝暉國際開發事業有限公司94.04A
54大翔人力資源管理顧問有限公司95.26A
55長宏人力仲介有限公司97.57A
56立人國際股份有限公司90.12A
57晉盟國際開發有限公司91.51A
58趨勢國際行銷有限公司90.09A
59鎵鴻人力資源管理顧問股份有限公司96.59A
60茂翌國際有限公司90.52A
61立岱國際有限公司90.41A
62富邦企業管理顧問股份有限公司95.31A
63楷模國際股份有限公司95.72A
64和群國際有限公司90.53A
65舒威企業有限公司92.13A
66揚運國際有限公司94.37A
67富力國際開發股份有限公司94.46A
68玉山人力資源管理顧問有限公司93.7A
69達鎮企業有限公司91.55A
70登園國際企業有限公司94.6A
71萬泰人力仲介股份有限公司96.35A
72恆欣人力資源管理顧問有限公司95.77A
73格瑞特興業有限公司96.28A
74世華人才仲介有限公司91.28A
75浩泰人力管理顧問有限公司94.8A
76僑泰人力資源顧問有限公司93.71A
77聯暐國際有限公司92.5A
78森美有限公司96.77A
79協益人力仲介有限公司90.19A
80達美國際開發股份有限公司92.18A
81國際人力仲介有限公司90.27A
82遠東國際開發股份有限公司92.03A
83路易士人力仲介有限公司93.83A
84旭亞人力資源管理顧問有限公司94.85A
85永恩人力資源管理顧問有限公司93.68A
86鋐祥企業有限公司95.26A
87南洋人力仲介股份有限公司93.78A
88興邦國際開發有限公司91.35A
89運通國際仲介有限公司93.68A
90群策國際股份有限公司96.94A
91鴻運人力仲介有限公司94.19A
92唐明國際開發有限公司90.15A
93力碁國際開發有限公司92.45A
94人人人力資源顧問有限公司90.58A
95汎美人力資源管理顧問有限公司90.45A
96泛亞人力仲介有限公司90.19A
97宏享人力仲介股份有限公司92.76A
98力順人力資源管理顧問股份有限公司91.22A
99宏昇人力仲介有限公司93.74A
100中信人力資源管理顧問有限公司96.89A
101立興人力仲介有限公司93.83A
102瑞強國際股份有限公司90.32A
103二十一世紀人力資源管理顧問有限公司96.26A
104仁合顧問有限公司93.67A
105展林股份有限公司94.87A
106立仲國際實業股份有限公司91.7A
107集士國際開發股份有限公司96.33A
108揚捷國際有限公司94.1A
109聯群國際有限公司91.06A
110聯亞人力資源管理顧問有限公司96.23A
111盈象人力資源管理顧問有限公司92.66A
112福騰國際顧問有限公司90A
113佳美人力仲介有限公司95.82A
114勝亞人力資源管理顧問有限公司93.4A
115利豐國際股份有限公司93.72A
116專家人力仲介有限公司91A
117祥由國際股份有限公司93.79A
118宏鉅國際企業有限公司96.3A
119邦連大國際有限公司91.18A
120家興人力資源顧問有限公司96.16A
121馥華人力資源管理顧問股份有限公司98.09A
122翊揚人力仲介有限公司95.53A
123好用人力仲介有限公司96.38A
124民勤國際企業有限公司94.83A
125力大人力仲介有限公司91.87A
126印菲泰人力資源有限公司95.87A
127菲太國際人力仲介有限公司90.07A
128新象人力仲介有限公司94.19A
129永峪企業有限公司95.53A
130大台中國際有限公司93.47A
131柏君人才仲介有限公司96.06A
132鳳凰管理顧問有限公司91.1A
133信鴻人力仲介有限公司94.56A
134一仕國際開發有限公司90.59A
135喬尚國際有限公司94.82A
136松鴻人力仲介有限公司91.14A
137冠亞人力仲介有限公司92.26A
138今源國際開發股份有限公司92.83A
139維譽國際有限公司91.18A
140台灣人力仲介有限公司90.78A
141忠盛國際人力仲介有限公司95.71A
142冠龍國際開發有限公司93.39A
143上益人力資源管理顧問有限公司93.73A
144友信人力資源有限公司92.13A
145雙全人力資源顧問有限公司92.88A
146合祥國際有限公司91.02A
147飛菲管理顧問有限公司91.15A
148環久國際開發有限公司94.15A
149佳仁華股份有限公司92.91A
150欣興國際開發有限公司94.49A
151上仁人力資源管理顧問有限公司92.37A
152賓紛實業有限公司91.91A
153飛越國際人力資源管理顧問有限公司90.47A
154均誠人力資源管理有限公司91.31A
155鎵泓國際股份有限公司95.15A
156傑宏管理顧問有限公司93.27A
157聖洋國際股份有限公司92.81A
158耕誼人力資源管理顧問有限公司94.78A
159好事多開發有限公司90.32A
160康柏人力資源管理顧問有限公司93.24A
161安祺人力仲介有限公司90.4A
162豐盈人力資源顧問有限公司91.13A
163賀康國際開發有限公司92.11A
164邦達國際人力股份有限公司95.36A
165宏遠國際事業有限公司92.48A
166得力國際開發有限公司92.19A
167東南管理企業股份有限公司91.33A
168天啟人力仲介有限公司96.8A
169昌融國際有限公司92.99A
170利康國際開發有限公司91.17A
171利天人力資訊有限公司94.1A
172泰森國際企業有限公司94.07A
173靖源國際有限公司94.78A
174昶盛人力資源顧問有限公司90.76A
175萬達人力開發有限公司93.15A
176永慶人力資源顧問有限公司90.11A
177仁通國際有限公司91.86A
178詠慶人力開發有限公司95.73A
179佳馨人力資源有限公司90.89A
180居佳股份有限公司91.01A
181福鴻人力仲介股份有限公司94.07A
182福爾摩沙國際開發股份有限公司95.66A
183傑報人力資源顧問有限公司95.77A
184東升人力資源股份有限公司95.71A
185倍斯特人力仲介股份有限公司96.68A
186嘉慶國際有限公司96.65A
187力揚人力資源有限公司96.69A
188采芮國際開發有限公司90.48A
189盛華人力資源股份有限公司91.98A
190凱翔人力資源管理顧問有限公司91.39A
191一宏國際有限公司91.59A
192大統合國際有限公司96.08A
193祺盛國際企業有限公司92.4A
194聫龢國際有限公司91.25A
195博崧企業有限公司95.62A
196永晉旺業有限公司90.04A
197瑞晟國際大人力仲介有限公司92.07A
198柏冠國際開發股份有限公司90.75A
199家鄉實業有限公司91.1A
200欣聯人力仲介有限公司94.34A
201華亞人力資源管理顧問有限公司93.19A
202有興國際股份有限公司95.69A
203元同國際開發股份有限公司93.35A
204育懋國際仲介有限公司91.88A
205詠鴻國際人力仲介有限公司92.95A
206柏君人力資源管理顧問有限公司94.82A
207咏正企業有限公司91A
208佶立人力仲介有限公司91.07A
209康林國際事業股份有限公司98.06A
210昱傑國際開發有限公司91.57A
211康雄國際股份有限公司94.71A
212臻興人力資源管理有限公司92.57A
213高鼎企業管理顧問有限公司91.56A
214祥逸國際股份有限公司91.32A
215中冠人力資源有限公司92.9A
216長申國際企業有限公司93.08A
217凱群人力資源管理顧問有限公司91.46A
218益照國際開發有限公司96.85A
219全世界人力資源開發股份有限公司97.23A
220佳益管理有限公司91.26A
221京樺國際人力股份有限公司95.92A
222鉅十有限公司91.86A
223寶群國際企業有限公司90.07A
224保信人力仲介有限公司93.52A
225人群國際有限公司95.08A
226亞洲才庫管理顧問有限公司90.65A
227康仁人力資源有限公司91.81A
228傑瑞興人力仲介有限公司90.02A
229寶華人力仲介有限公司96.11A
230暉利隆國際發展有限公司92.57A
231奇諾人力資源有限公司95.38A
232安緹國際人力資源有限公司95.62A
233遠東人力派遣有限公司93.17A
234尚銓人力仲介有限公司90.25A
235大慶全球外勞顧問有限公司93.99A
236安心人力仲介股份有限公司93.83A
237英通國際股份有限公司94.54A
238萬通國際人力開發股份有限公司95.23A
239辰芫企業有限公司93.49A
240台灣阿信服務事業股份有限公司92.5A
241昇詮股份有限公司95.88A
242安鋒國際股份有限公司94.67A
243新茂國際開發有限公司96A
244泰洋城開發有限公司90.18A
245東贏管理顧問有限公司91.25A
246正倫國際人力仲介有限公司90.8A
247薪田國際開發有限公司91.29A
248立人人力資源有限公司97.32A
249家祐人力仲介有限公司91.71A
250鴻強國際開發有限公司91.15A
251南陽國際開發有限公司94.31A
252勝鋒商業有限公司91.33A
253邦達國際開發股份有限公司90.83A
254高億人力資源管理有限公司95.43A
255僑聯人力仲介有限公司90.11A
256楷邦國際有限公司90.74A
257冠譽國際開發有限公司90.55A
258全球人力資源管理顧問有限公司95.92A
259新兆宇國際事業股份有限公司92.7A
260邦雍人力仲介有限公司93.18A
261佶昇國際有限公司90.32A
262亞太國際發展有限公司98.28A
263彥成貿易有限公司93.29A
264來得國際股份有限公司96.93A
265擁明國際開發有限公司92.07A
266潮德國際人力資源有限公司93.35A
267凱雷國際人力仲介有限公司93.17A
268驊達人力開發有限公司96.01A
269中華就業服務有限公司94.8A
270華翎人力仲介有限公司92.48A
271天壇人力顧問有限公司92.83A
272尚勤國際開發有限公司93.12A
273環宇人力仲介有限公司91.21A
274聯泰人力仲介有限公司91.84A
275勝宇人力資源管理顧問有限公司96.47A
276育台國際開發有限公司92.6A
277吉陞國際開發有限公司91.8A
278圓滿人力仲介有限公司95.68A
279九來成人力仲介有限公司93.62A
280人仁國際開發有限公司91.69A
281力通國際管理顧問有限公司93.83A
282詠彥國際開發有限公司90.53A
283騏鑑人力資源管理顧問有限公司92.25A
284高群人力資源有限公司91.19A
285聖亞人力仲介有限公司95.74A
286育洲國際有限公司93.93A
287長慶國際開發股份有限公司90.91A
288瑪琪實業有限公司93.01A
289又禾股份有限公司93.78A
290恆力國際人力仲介有限公司96.12A
291安豐國際企業有限公司91.48A
292欣弘人力資源顧問有限公司93.1A
293永豐國際發展有限公司95.09A
294詠舜人力資源有限公司90.57A
295健橋健康服務股份有限公司92.14A
296勝暉國際事業有限公司93.26A
297清樺人力仲介有限公司93.63A
298合釋意國際有限公司94.31A
299恆安國際實業有限公司95.14A
300禾陸管理顧問有限公司91.15A
301翔鈺國際人力資源有限公司90.42A
302丞富國際開發有限公司90.17A
303欣悅人力資源管理顧問股份有限公司93.7A
304展林國際事業股份有限公司96.66A
305天檀人力資源有限公司91.09A
306富達環宇國際開發有限公司97.1A
307盈盛國際開發有限公司94.58A
308芸大國際有限公司92.69A
309博茂人力顧問有限公司92.39A
310宏榮就業服務有限公司91.57A
311祐勤國際有限公司90.97A
312好士特事業有限公司92.07A
313維恩國際人力仲介有限公司91.36A
314頂尖國際行銷顧問有限公司91.15A
315亞東人力仲介有限公司92.9A
316華鎰人力仲介有限公司90.75A
317協晟人力仲介有限公司90.3A
318欣超國際事業股份有限公司94.7A
319達欣人力仲介有限公司92.02A
320鴻泰新企業有限公司90.72A
321精誠人力資源顧問有限公司91.34A
322銓泓國際開發有限公司93.59A
323優綺外勞仲介有限公司90.91A
324任盛國際開發有限公司90.89A
325家圓人力仲介有限公司91.23A
326優人力國際股份有限公司90.22A
327群華國際事業股份有限公司93.53A
328福太國際人力仲介有限公司91.78A
329寰馳國際開發有限公司92.2A
330彥宇國際事業有限公司93.89A
331文昊國際有限公司92.2A
332威德人力仲介有限公司93.19A
333元和人力資源管理顧問有限公司93.91A
334晨夆國際實業有限公司92.45A
335緯宸國際開發有限公司90.96A
336運達人力資源有限公司91.61A
337萬化人力資源管理顧問有限公司90.41A
338聯信人力資源管理顧問有限公司91.18A
339德福人力仲介有限公司91.24A
340廣德國際管理顧問有限公司90.26A
341群笙人力資源管理顧問有限公司91.46A
342宏普人力資源股份有限公司96.49A
343盛德國際人力資源有限公司93.56A
344佳禾國際實業有限公司92.92A
345詰祥人力仲介有限公司92.87A
346鉅展開發事業有限公司93.32A
347佳祥國際開發人力資源有限公司92.83A
348恆勵國際人力仲介有限公司96.34A
349美家人力資源有限公司92.77A
350宜霖人力資源股份有限公司91.44A
351好康人力資源管理顧問有限公司91.57A
352勵林實業股份有限公司95.67A
353長誠南人力資源顧問有限公司92.54A
354日玖人力資源顧問有限公司92.4A
355倍適得人力仲介股份有限公司98.59A
356台印人力資源有限公司91.36A
357鋐葳國際開發有限公司90.87A
358家樂福人才國際有限公司94.19A
359威汎人力資源管理顧問有限公司90A
360源大人力資源開發有限公司93.28A
361永成國際人力仲介有限公司93.67A
362力勤國際開發有限公司92.09A
363寰宇人力仲介有限公司91.55A
364宏元人力仲介有限公司90.43A
365康健人力資源管理顧問有限公司90.31A
366偉達國際開發股份有限公司94.48A
367富達亞太國際開發有限公司94.93A
368富眾國際有限公司92.41A
369環久人力資源有限公司92.25A
370保泰人力資源有限公司90.04A
371夆駿人力仲介有限公司91.77A
372台灣英特艾倫人力資源有限公司90.84A
373友立達人力資源管理顧問有限公司92.98A
374新勝人力資源管理顧問有限公司93.03A
375大來國際開發有限公司90.46A
376佳和國際有限公司92.69A
377益照人力資源有限公司95.65A
378冠毅人力開發有限公司92.78A
379益大事業開發有限公司93.25A
380双幅有限公司91.1A
381星展人力資源股份有限公司95.64A
382晉好人力仲介有限公司90.13A
383建承國際股份有限公司91.93A
384富達人力仲介股份有限公司94.09A
385順力昌人力資源有限公司90.3A
386力新管理顧問有限公司90.73A
387萬盛國際顧問有限公司90.71A
388運興國際有限公司94.9A
389富邦人力資源管理顧問有限公司95.31A
390尚詮人力資源管理顧問有限公司92.15A
391啓富國際顧問有限公司91.59A
392遠見人力資源有限公司96.77A
393亞盟國際有限公司90.93A
394喬仲管理顧問有限公司90.92A
395雲輔外勞仲介有限公司91.3A
396金富邦人力仲介有限公司91.67A
397吉星人力仲介有限公司93A
398全家人力資源顧問股份有限公司90.94A
399仟鴻國際人力資源有限公司90.61A
400邦尼國際開發有限公司93.22A
401阿信人力資源有限公司90.9A
402華邦人力資源管理顧問有限公司90.75A
403亞達亞國際有限公司90.51A
404和運人力仲介有限公司91.86A
405昇揚國際開發有限公司97.13A
406永康國際開發有限公司90.07A
407皇鼎人力仲介有限公司90A
408鳳凰聯合開發有限公司91.29A
409禾宙鑫企業有限公司92.07A
410宸億人力仲介有限公司92.44A
411宏固人力資源有限公司94.26A
412佳采人力仲介國際開發有限公司91.27A
413寬騰國際有限公司91.96A
414光慧國際事業有限公司92.23A
415環語人力資源有限公司91.7A
416鼎力人力管理顧問有限公司95.31A
417名家國際開發有限公司90.77A
418乾坤人力顧問股份有限公司98.17A
419星展人力管理顧問股份有限公司96.37A
420寶滿意國際有限公司90.37A
421立昌人力仲介有限公司90.5A
422立旺國際股份有限公司90.62A
423長鴻國際人力仲介有限公司91.56A
424九達人力資源股份有限公司92.91A
425力達國際開發有限公司90.7A
426慧安國際人力資源有限公司90.38A
427佳立國際開發有限公司95.06A
428鴻翔移民顧問有限公司92.09A
429滿意人力資源顧問有限公司90.81A
430鉅潤國際有限公司92.71A
431佑呈人力資源管理顧問有限公司91.83A
432裕泰國際開發有限公司90.53A
433又萬興國際人力仲介有限公司95.37A
434吉韋恩人力仲介有限公司93.21A
435富郁國際人力仲介有限公司90.96A
436昌順國際顧問有限公司92.45A
437丞易展人力仲介股份有限公司91.71A
438永新人力資源有限公司92A
439一統人力管理顧問有限公司93.89A
440誠為有限公司95.21A
441九和人力資源有限公司90.06A
442鴻旺國際顧問有限公司91.79A
443志紜人才顧問有限公司93.01A
444上舜國際開發有限公司90.78A
445舜發國際開發有限公司90.18A
446東南亞國際人力資源有限公司90.82A
447鋐祥人力派遣有限公司97A
448大誌人力仲介有限公司91A
449華公行有限公司90A
450優傑企業管理顧問有限公司91A
451嘉新國際人力仲介有限公司90A
452延發人力仲介有限公司95A
453成碩人力資源管理顧問有限公司96.3A
454盛泰資源管理顧問股份有限公司91.5A
455同合順企業有限公司93A
456世界文化企管顧問有限公司91A
457印菲人力仲介有限公司93A
458倚美企業有限公司93.5A
459勤業眾信管理顧問股份有限公司91A
460安侯企業管理股份有限公司91A
461華德士股份有限公司93A
462人禾國際開發管理顧問有限公司94.5A
463大千國際人力開發股份有限公司97A
464富達環宇人力仲介有限公司91A
465力眾國際事業有限公司94A
466和生實業有限公司90A
467佑鑫國際企業有限公司94A
468才智企管顧問有限公司96A
469一零四資訊科技股份有限公司99A
470瑞來安管理顧問股份有限公司93A
471藝珂人事顧問股份有限公司94A
472保聖那管理顧問股份有限公司94A
473萬寶華企業管理顧問股份有限公司94A
474一二三生活科技股份有限公司99A
475經緯智庫股份有限公司98A
476樂田有限公司94.5A
477日鏵國際企劃股份有限公司90A
478菁展管理顧問有限公司94A
479國際教育諮詢有限公司91A
480長隆人力資源股份有限公司91A
481馬斯特人事顧問有限公司93.5A
482冠金國際顧問有限公司90A
483捷仁國際開發有限公司93A
484卓洋國際顧問有限公司90.5A
485數字科技股份有限公司92A
486利佳人力資源有限公司90A
487櫻花留學有限公司91A

Hi vọng với những thông tin này các bạn đang có ý định sang Đài Loan làm việc sẽ dễ dàng hơn khi lựa chọn đơn hàng với những công ty uy tín nhất năm 2016.

Chúc các bạn may mắn và nếu có vấn đề gì thì để lại comment mình giải đáp nhé.


Chia sẻ ngay bài viết này:

facebook gplus twiter pinterest linkedin reddit-icon tumblr

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 xuatkhaulaodong5s.com. Thiết kế Website bởi VietMoz.
Quay lại đầu trang